Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2019. január 01.

Személyes adataid a honlapon folytatott tevékenységeddel kapcsolatos vagy marketing célú kezelése során a Honlap üzemeltetőjeként a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletnek (2016. április 27.) (a továbbiakban: „Általános Adatvédelmi Rendelet”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően, az alábbi feltételek szerint járok el:

1. Az Adatkezelő elérhetőségei

Teljes jogi név: Somogyi Szilvia egyéni vállalkozó

E-mail cím: szilvi@marketingangyal.hu

Postai cím: 4262 Nyíracsád, Nyíl utca 13.

2. A személyes adatok kezelése

A személyes adatok azok, amik egyértelműen lehetővé teszik egy egyén pontos azonosítását.

A Marketing Angyal oldalon az alábbi személyes adatokat kezelem:

Kommunikációs adatok

Ide tartozik bármilyen üzenet, amit a weboldalon keresztül, e-mailben, közösségi média üzenetben, vagy bármilyen kommunikációs formában juttatsz el hozzám. Ezeket az adatokat azért dolgozom fel és tartom meg, hogy a rendeléseket teljesíteni tudjam, és hogy esetleges jogi igények esetén döntési alapot szolgáltassanak. A jogalap ennek a feldolgozására a felhasználó igazolható érdeklődése a tevékenységem felé, ami megnyilvánul a nekem címzett üzenetekben.

Vásárlói adatok

Amibe beletartozik minden adat, ami a termékek és szolgáltatások vásárlásával kapcsolatos, mint például a vásárló neve, szállítási és számlázási címe, e-mail címe, telefonszáma, vásárolt termék adatai. Ezeket az adatokat a rendelések sikeres teljesítése érdekében dolgozom fel, és hogy jogilag megfelelő feljegyzéseim legyenek a vásárlásokról. Az adatok tárolásának jogalapja a rendeléssel létrejövő szerződés teljesítése a vásárló és a weboldal tulajdonosa között.

Technikai adatok

Amibe beletartoznak az oldal használata során keletkezett adatok, mint az IP cím, a bejelentkezési infók, böngészőadatok, az egyes oldalak látogatási ideje, oldalmegtekintések és navigációs utak, az oldalak látogatásának száma és időpontja, időzónák, és a készülék adatai, amivel megtekinted az oldalt.  Ezeket az adatokat azért dolgozom fel, hogy kielemezzem a felhasználók szokásait az oldalon, megőrizzem az oldal biztonságos működését, és megértsem az egyes marketingdöntések hasznosságát. Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenység felé, ami lehetővé teszi a számunkra, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzam ezeket az adatokat, és az üzlet növelésére felhasználjam a hatásosabb működés érdekében.

A tevékenységem során NEM gyűjtök olyan érzékeny adatokat, mint etnicitás, vallási szemlélet, szexuális élet és orientáció, politikai vélemények és szakszervezeti tagság, vagy egészségügyi háttér, és genetikai vagy biometrikai információk.

3. Hogyan gyűjtök adatokat?

Személyes adatokat gyűjthetek olyan módon, hogy a felhasználó direkten biztosítja a számomra (például egy rendelés feladásával, vagy egy üzenet küldésével).

Továbbá bizonyos adatokat automatikusan kerülnek gyűjtésre az oldal használata során, például ú.n. “cookie”-kkal és hasonló technológiákkal. Ezek csak a felhasználó hozzájárulásának megadása után lépnek működésbe.

Bővebb információért kérlek nézd meg a Süti tájékoztatót.

Bizonyos adatokat külső partnerektől fogadunk, mint például analitikai szolgáltatóktól, mint a Google (EU-n kívüli partner), hirdetési hálózatoktól, mint a Facebook™ (EU-n kívüli partner).

4. Az adatkezelés időtartama

A felhasználók adatait mindig csak addig tárolom, amíg jogi/könyvelési/adatszolgáltatási kötelezettségeim azt kötelezővé teszik, illetve a szolgáltatás működtetéséhez szükséges.

Adózási okokból szükséges megőriznem a vásárlók számlázási és vásárlási adatait legalább 5 évig, hogy jogi kötelezettségeimnek eleget tegyek.

Bizonyos körülmények között anonimizált formában felhasználhatom az adatokat statisztikai célokra, ami esetben tájékoztatás nélkül tárolom korlátlan ideig az adatokat.

5. A látogató jogai

Az Európai Unió állampolgáraként a General Data Protection Regulation (GDPR) elnevezésű törvény a következő jogokat biztosítja az oldal felhasználóinak:

1. Hozzájárulás visszavonása
Amennyiben az adatkezelés a hozzájárulásodon alapul,  jogosult vagy a hozzájárulást bármely időpontban visszavonni a szilvi@marketingangyal.hu e-mail címen. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

2. Hozzáférési jog
Jogosult vagy arra, hogy kérésedre visszajelzést kapj arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e. Kérésedre rendelkezésre bocsátjuk a kezelt személyes adataid másolatát és egyidejűleg tájékoztatunk az Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikkében meghatározott információkról (így például: adatkezelés célja, kezelt adatok kategóriái, azon címzettek kategóriái, akivel az adatok közlésre kerülnek, az adatkezelés időtartama).

3. Helyesbítéshez való jog
Kérésedre késedelem nélkül helyesbítem a vonatkozó, általunk kezelt pontatlan személyes adataid és ennek megtörténtéről írásban értesítelek.

4. A törléshez és az elfeledtetéshez való jog
Az Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikke alapján az ott meghatározott esetekben kérésedre, illetve az ott meghatározott egyes esetekben külön kérésed nélkül is, késedelem nélkül törlöm a kezelt adatokat.

A törlési kérelem kézhezvételét követően gondoskodom az adatkezelés megszüntetéséről és törölöm az adataid a nyilvántartásból.

5. Adatkezelés korlátozásához való jog
Kérésedre az Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikkében meghatározott rendelkezésekre figyelemmel korlátozottan kezelem a személyes adataid.

6. Tiltakozáshoz való jog
Az általam jogos érdek alapján kezelt személyes adataid vonatkozásában jogosult vagy arra, hogy bármikor tiltakozz azok e célból történő kezelése ellen. A tiltakozás esetén a rád vonatkozó személyes adatokat e célból a továbbiakban nem kezelem, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érdekeiddel, jogaiddal és szabadságaiddal szemben, vagy amelyek jogi igényeim előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6. Jogorvoslati lehetőségek

Számomra fontos a személyes adatok megfelelő kezelése. Mindent megteszek azért, hogy a személyes adatok kezelése jogszerűen és a lehető legnagyobb biztonságban történjen. Az esetlegesen felmerülő problémákkal célszerű ezért, mielőtt más jogorvoslatot vennél igénybe, közvetlenül hozzám fordulni, azok mielőbbi orvoslása érdekében.

Jogosult panaszt tenni Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu), ha megítélésed szerint a személyes adataid kezelése sérti az Általános Adatvédelmi Rendeletet. Ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztat a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, bírósági jogorvoslatra vagy jogosult.

Jogosult vagy bírósághoz is fordulni jogorvoslat érdekében. Ebben az esetben dönthetsz arról, hogy a pert a tevékenységem helye szerinti uniós tagállam vagy a szokásos tartózkodási helyed szerinti uniós tagállam bírósága előtt indítod-e meg. Magyarországon a pert lakóhelyed, tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindíthatod.

7. Adatbiztonság

Az általam kezelt személyes adatok védelmét az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásainak megfelelően biztosítom. Gondoskodom arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, ne hozhassák nyilvánosságra, ne továbbíthassák, valamint azokat ne módosíthassák, törölhessék. A kezelt adatokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adom át.

Megteszek minden tőlem elvárható intézkedést annak érdekében, hogy az általam kezelt adatok ne sérüljenek, illetve ne semmisüljenek meg.